Навигација

Производња

Спецификација бетона

Бетон се према спецификацији производи као:

 1. Бетон пројектованих својстава, за који су захтеване карактеристике дефинисане у складу са стандардима SRPS EN 206:2021, тачка 6.2 и SRPS U.M1.206:2023, тачка 4.2.2.
 2. Бетон прописаног састава, за који су састав бетона и компоненте од којих се справља дефинисани у складу са стандардима SRPS EN 206:2021, тачка 6.3 и SRPS U.M1.206 2023, тачка 4.2.3.
 3. Стандардизовани бетон прописаног састава, чији је састав дефинисан у стандарду SRPS U.M1.206:2023, тачка 4.2.4, а у складу са захтевима утврђеним у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 6.4. Стандардизовани бетон прописаног састава се производи до класе чврстоће C16/20.

Спецификацију бетона као скуп документованих техничких захтева за бетон у виду перформанси или састава бетона утврђује спецификатор.

Спецификатор може бити пројектант, извођач или произвођач бетона.

Компоненте бетона

За справљање бетона се користе следећи компоненте:

 1. Цемент опште намене и цемент за специјалну намену, усаглашен са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
  • Правилник о квалитету цемента („Сл. гласник РС” бр. 34/2013 и 44/2014); СДО 15 001:2021;
  • SRPS EN 14647:2014, Калцијум-алуминатни цемент – Састав, спецификације и критеријуми усаглашености;
  • Српски документ за оцењивање портланд-композитних цемената са смањеним садржајем клинкера;
  • СДО 15 002:2022, Српски документ за оцењивање сулфатно отпорних портланд-композитних цемената.
 2. Агрегати за бетон усаглашени са Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт („Сл. гласник РС”, бр. 78/2020).
 3. Вода за справљање бетона усаглашена са захтевима утврђеним стандардом SRPS EN 1008:2010.
 4. Хемијски додаци за бетон усаглашени са Правилником о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за претходно напрезање („Сл. гласник РС”, бр. 39/2019).
 5. Минерални додаци (укључујући минералне прашкасте пуниоце и пигменте) и то:
  • 5.1       Агрегати за бетон који испуњавају захтеве за прашкасте пуниоце;

  • 5.2       Пигменти за бојење грађевинских материјала на бази цемента и/или креча и пигменти за армирани бетон;

  • 5.3       Летећи пепео за бетон;

  • 5.4       Силикатна прашина за бетон;

  • 5.5       Млевена гранулисана згура из високих пећи за употребу у бетону.

 6. Влакна и то: челична влакна и полимерна влакна.

Складиштење компонената

Компоненте морају да се складиште и њима се мора руковати тако да се њихова својства не мењају значајно, нпр. услед деловања климатских услова, услед међусобног мешања или контаминације, и да се одржава усаглашеност са одговарајућим стандардима.

Одељци за складиштење морају бити јасно означени како би се избегле грешке приликом употребе састојака.

Посебна упутства од испоручилаца компоненти такође морају бити узета у обзир.

Морају да се обезбеде одговарајућа средства која омогућавају узимање репрезентативних узорака, нпр. са депонија, из силоса и бункера.

Састав бетона

Захтеви за састав бетона утврђени су стандардом SRPS EN 206:2021, тачкама од 5.2.1 до 5.2.7 и стандардом SRPS U.M1.206:2023, тачка 4.2.

Садржај хлорида у бетону, изражен као проценат хлоридних јона у односу на масу цемента, мора да задовољи вредност које су за одговарајућу класу садржаја хлорида дате у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 5.2.8.

Дозирање и мешање

У савременом грађевинарству, справљање бетонске мешавине врши се искључиво машинским путем, при чему се овај поступак своди на дозирање и мешање компонентних материјала у циљу добијања хомогене масе. Ова технолошка операција изводи се у нарочитим погонима за производњу свежег бетона, који су организовани или у виду мањих градилишних пунктова (што је ређи случај), или у виду већих погона – тзв. Фабрика бетона (што је најчешћи случај у пракси).

Фабрике бетона су производни погони чији је минимални капацитет 10-15 m3/h свежег бетона, мада постоје и фабрике које су у стању да произведу и више стотина кубика бетона на сат. Без обзира да ли се ради о мањим или већим погонима ове врсте, увек су у питању одређени технолошки системи у којима су компоненте бетона – агрегат и цемент – смештене су у одговарајућим спремиштима (силоси, бункери и слично) из којих иду на дозаоторе – уређаје за аутоматско одмеравање количина. Након дозирања, ови материјали се најчешће смештају у посебан сабирни бинкер, у коме стоје све до последње фазе производње бетоснке мешавине – мешања компонената. Ова фаза се изводи у нарочитом механичком уређају – мешалици за бетон. Када је реч о преосталим компонентама, тј. о води и додацима бетону (хемијским и/или минералним), ове компоненте се најчешће дозирају као већ измешане, при чему мешавина вода-додаци иде директно у мешалицу. Међутим, ако се ради о додацима који су у прашкастом стану, они се могу дозирати и заједно са чврстим компонентама – агрегатом и цементом, што значи да зајендо са њима могу да буду смештени у сабирном бункеру.

Перформансе опреме за дозирање морају бити такве да се у практичним условима рада могу обезбедити и одржати толеранције наведене у табели.

Дозирање по маси

% оптерећења у односу на пун мерни опсег

Од минималног оптерећењаа до 20% пуног мерног опсега

Од 20% од пуног мерног опсега до максималног оптерећења*

Максимална дозвољена грешка у % оптерећења

± 2%

± 1%

Дозирање по запремини

Измерена запремина

< 30 l

≥ 30 l

Максимална дозвољена грешка у % запремине

± 3%

± 2%

* Минимално и максимално оптерећење је прописано од стране произвођача опреме.

 

Компоненте бетона мешају се у мешалици (једној или више њих), толико дуго док се не добије потребна хомогеност свежег бетона. Мешање компоненти у оквиру фабрика бетона, као и све остале фазе технолошког процеса, треба да теку аутоматски или полуаутоматски, при чему управљање процесом мора да буде са једног централног командног места. Аутоматизација поступка производње бетона подразумева и примену одговарајућег софтвера помоћу кога се контролише цео процес од дозирања компонената па до утовара свежег бетона у аутомиксер.

Све мешалице морају да обезбеде равномерну дистрибуцију компонената и равномерну конзистенцију бетона у оквиру одговарајућег времена мешања и капацитета мешалица.

Аутомешалице и опрема са могућношћу агитовања при транспорту морају да буду опремљене тако да омогуће да бетон буде испоручен у хомогеном стању. Поред тога, аутомешалице морају да буду снабдевене одговарајућом мерном опремом и опремом за дозирање уколико се вода или хемијски додаци додају на градилишту под одговорношћу произвођача. Уколико су у аутомешалицу додата влакна под одговорношћу произвођача, одговарајућа мерна опрема и опрема за дозирање влакана морају да буду доступне на месту додавања влакана.

Означавање

Бетон пројектованих својстава се означава у обиму и формату утврђеном у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 11.

Бетон прописаног састава се означава у обиму утврђеном у тачки 6.3 стандарда SRPS EN 206:2021 и формату утврђеном у тачки 11. стандарда SRPS EN 206:2021.

Стандардизовани бетон прописаног састава се означава у складу са тачком 4.2.4 стандарда SRPS U.M1.206:2023 и формату утврђеном у тачки 11. стандарда SRPS EN 206:2021.

При означавању бетона наводи се назив Правилника о техничким захтевима за бетон.