Навигација

Испорука и транспорт

Испорука

Свака испорука бетона буде мора да буде пропраћена отпремницом чија је садржина утврђена у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 7.3.

За бетон пројектованих својстава, произвођач на захтев корисника, односно извођача, доставља и информације утврђене у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 7.2.

Бетон који се производи на градилишту, када је градилиште велико односно када постоји више врста бетона или када лице које производи бетон није истовремено и лице које је одговорно за уградњу бетона, мора бити праћен отпремницом.

Подешавање мешавине након процеса главног мешања пре испоруке бетона врши се у складу са стандардом SRPS EN 206:2021, тачка 7.5.

Суперпластификатор који се додаје бетону на градилишту мора бити компатибилан са додацима који су већ у бетону и мора га одобрити произвођач бетона.

Транспорт

Као што је већ наглашено, бетон може да се производи у погонима који су лоцирани на самом градилишту неког објекта (енг. site-mixed concrete), али је у пракси чешћи случај његове производње у оквиру фабрика бетона. У том случају, ради се о тзв. испорученом бетону (енг. ready-mixed concrete), који произвођач справља и доставља (испоручује) на градилиште – где га преузима корисник (извођач бетонских радова). У реалним условима, погон за производњу бетона може да се налази на већој или мањој удаљености од места уграђивања бетона, што подразумева да свеж бетон увек подлеже одређеној врсти транспорта. При томе, транспорт свежег бетона можемо поделити на:

  • спољашњи транспорт (од фабрике бетона до градилишта) и
  • унутрашњи транспорт (унутар самог градилишта – све до места уграђивања бетона).

Без обзира да ли се ради о испорученом бетону или о бетону произведеном на градилишту, односно без обзира да ли је он изложен спољашњем или унутрашњем транспорту, транспорт свежег бетона представља врло деликатну операцију у склопу целокупне технологије извођења бетонских радова. Наиме, бетонска мешавина током транспорта може да буде изложена бројним утицајним факторима, са потенцијално негативним ефектима по технологичност свежег бетона, а који се могу одразити и на остварени квалитет и трајност очврслог бетона. Деликатност саме операције транспорта свежег бетона огледа се у следећем:

  • опасност од појаве сегрегације услед неизбежних потреса током транспорта, што се нарочито јавља код мешавина течније (пластичније) конзистенције; до сегрегације може да дође и због непажње при пуњењу и пражњењу транспортних средстава,
  • опасност од појаве исцуривања цементне пасте кроз отворе, спојеве појединих делова, испусне органе и слично, што све може да буде присутно у оквиру транспортног средства,
  • могућност појаве испаравања воде из свежег бетона током дужег транспорта, што се првенствено односи на транспорт у условима повишених спољашњих температура (у случају „летњег бетонирања“),
  • могућност да бетон током транспорта почне да везује, што се такође пре свега односи на продужени транспорт у условима „летњег бетонирања“ – када је неопходно применити хемијске додатке типа успоривача везивања (ретардера),
  • могућност да дође до значајне промене конзистенције свежег бетона, услед смањења ефеката дејства додатака типа пластификатора (суперпластификатора) током времена транспорта,
  • могућност да дође до смањења садржаја увученог ваздуха у свежем бетону, услед слабљења ефеката дејства додатака типа аеранта током продуженог транспорта.

Важно је нагласити да, без обзира на начин транспорта, врховни принцип који мора да се поштује гласи: бетон до места уграђивања треба да стигне онакав какав је изашао из мешалице! Уколико, из неког разлога, није могуће испунити овај принцип, свакако мора да буде доказано да свеж бетон на месту уграђивања задовољава захтеве одговарајуће спецификације.

Свеж бетон мора да се транспортује у аутоматским мешалицама или возилима са агитовањем бетона. Непосредно пре уградње мора се снажно промешати још једном. Традиционалним камионима може да се транспортује само бетон чврсте конзистенције (S1, V0, C0, F1).

Ако техничком документацијом фабричке контроле производње није дефинисано поштовање временских услова и/или другачија употреба додатака за убрзавање или успоравање везивања, аутоматска мешалица мора потпуно да се испразни најкасније 90 минута од првог контакта цемента са водом у постројењу за израду бетона, а превозна средства без агитовања бетона за превоз бетона са чврстом конзистенцијом најкасније после 45 минута.

Ако је температура ваздуха и бетона испод 15ºС, аутоматска мешалица мора да се испразни најкасније 120 минута од првог контакта цемента са водом у постројењу за израду бетона, а превозно средство без агитовања бетона најкасније 90 минута од првог контакта цемента са водом у постројењу за израду бетона.

Постројење за производњу, опрема и средства за транспорт бетона морају бити подвргнути планском систему одржавања и морају да се одржавају у ефикасном радном стању, тако да не буде штетног утицаја на својства и количине бетона.