Навигација

ОВСП

Оцењивање и верификација сталности перформанси

Оцењивање и верификација сталности перформанси (ОВСП) бетона у вези са његовим битним карактеристикама спроводи се по Систему 2+.

Поред радњи у оквиру система 2+ именовано сертификационо тело за фабричку контролу производње спроводи и контролно испитивање узорака укључујући и узорковање.

ДоП и знак усаглашености

Произвођач сачињава декларацију о перформансама (ДоП) бетона којом се изјављују перформансе бетона у вези са његовим битним карактеристикама.

Садржина ДоП утврђена је Правилником о садржини и начину израде декларације о перформансама („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), док су примери садржине декларације о перформансама бетона дати у Прилогу II, Правилника о техничким захтевима за бетон („Сл. гласник РС“, бр. 48/2023).

Српски знак усаглашености ставља се на документацију која прати бетон за који је произвођач сачинио ДоП.

Облик, изглед, садржај и начин стављања знака усаглашености утврђени су Уредбом о знаку усаглашености („Сл. гласник РС“, бр. 4/2022).