Навигација

Технички захтеви

Битне карактеристике свежег бетона

 • Конзистенција, вискозитет, способност проласка кроз препреке и отпорност на сегрегацију, испитују се у складу са методама утврђеним у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 5.4.1.
 • Температура свежег бетона у време испоруке на место уградње не сме да буде:
  • - нижа од +5°С ако је температура ваздуха изнад -3°С,
  • - нижа од +10°С ако је температура ваздуха испод -3°С,
  • - виша од +32°С.
 • Садржај ваздуха у свежем бетону испитује се применом методе утврђене у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 5.4.3.
 • Количина цемента и водоцементни фактор свежег бетона морају да буду одређени у складу са стандардом SRPS EN 206:2021, тачка 5.4.2.
 • Садржај влакана у свежем бетону одређује се у складу са стандардом SRPS EN 206:2021, тачка 5.4.4.

Свеж бетон испуњава техничке захтеве ако резултати испитивања битних карактеристика свежег бетона испуњавају критеријуме за класе, утврђене у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 4.2.1 или 4.2.2, и критеријуме за задате вредности утврђене у стандарду SRPS EN 206:2021, Табеле 21., 22 и 23.

Битне карактеристике очврслог бетона

 • Чврстоћа при притиску очврслог бетона испитује се на узорцима бетона узетим у складу са стандардом SRPS EN 12350-1:2019, израђеним и негованим у складу са стандардом SRPS EN 12390-2:2019, применом методе утврђене стандардом SRPS EN 12390-3:2019 у складу са захтевима из стандарда SRPS EN 206:2021, тачка 5.5.1.2.
 • Чврстоћа при затезању путем цепања очврслог бетона испитује се применом методе утврђене стандардом SRPS EN 12390-6:2012 и захтева утврђених у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 5.5.1.3
 • Чврстоћа при савијању очврслог бетона испитује се применом методе утврђене стандардом SRPS EN 12390-5:2019 и захтева утврђених у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 5.5.1.3.
 • Запреминска маса очврслог бетона испитује се применом методе утврђене стандардом SRPS EN 12390-7:2019 и SRPS EN 12390-7:2019/AC:2021 и захтева утврђених у стандарду SRPS EN 206:2021, тачка 5.5.2.

Оцењивање резултата испитивања битних карактеристика очврслог бетона спроводи се у складу са стандардом SRPS EN 206:2021 и то:

 • запреминске масе очврслог бетона, у складу са тачком 8.2.3.3;
 • чврстоће при затезању путем цепања очврслог бетона, у складу са тачком 8.2.2;
 • чврстоће при савијању очврслог бетона, у складу са тачком 8.2.2;
 • чврстоће при притиску бетона нормалне тежине и тешког бетона, у складу са тачком 8.2.1.3 и
 • чврстоће при притиску бетона високе чврстоће и лаког бетона,  у складу са тачком 8.2.1, при чему је потребно испоштовати критеријуме утврђене у члану 20. Правилника о техничким захтевима за бетон ("Сл. гласник РС", бр. 48/2023).

Бетон изложен агресивном дејству средине

Услови средине на месту употребе бетона исказују се класом изложености складу са стандардима SRPS EN 206:2021, тачка 4.1 и SRPS U.M1.206:2023 тачка 5.1.

Битне карактеристике бетона у зависности од изложености дејству средина различитих класа и степена, одговарајуће методе испитивања и захтеване класе отпорности бетона, утврђене су у Табели.

Критеријуми за утврђивање отпорности бетона на агресивно дејство средине, дефинисани су стандардом SRPS U.M1.206:2023, тачка 5.3 и чл. од 9. до 13. Правилника о техничким захтевима за бетон („Сл. гласник РС“, бр. 48/2023).